Algemene voorwaarden

C&C-Advocaten verbinden zich er toe de door de klant aan hen toevertrouwde dossiers met de vereiste zorgvuldigheid en beroepsernst te behandelen. Ter zake nemen C&C-Advocaten een middelenverbintenis op zich.

Bij iedere verwerking van uw gegevens wordt de General Data Protection Regulation (GDPR) of Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), in het bijzonder art. 28 AVG (verwerkersovereenkomst), in acht genomen. Iedere klant kan - binnen het kader van de regelgeving en binnen een redelijke termijn - het verwerkingsregister / de privacyverklaring raadplegen na afspraak.

Bij de aanvang van de werkzaamheden en tussentijds zal door de klant, in voorkomend geval, een provisie worden betaald die overeenstemt met een raming op dat ogenblik van de te leveren prestaties en te maken kosten. De provisienota zal door de klant onmiddellijk worden voldaan op de rekening van de C&C-Advocaat. 
De ontvangen provisie zal worden verrekend met de afsluitende ereloonnota.

Elke ereloonnota is onmiddellijk betaalbaar op de rekening van de C&C-Advocaat te Houthulst (België).

Sinds 1 januari 2014 is op onze kosten en ereloon btw verschuldigd. Tenzij anders aangegeven, zijn de opgegeven tarieven exclusief btw (21%).

Elke onbetaalde provisie- en ereloonnota zal vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling worden verhoogd met een conventionele interest gelijk aan de interest voorzien in art. 5 van de Wet 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. 
Tevens zal elke onbetaalde provisie- en ereloonnota van rechtswege en zonder ingebrekestelling worden verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% van het uitstaande bedrag, met een minimum van 150,00 EUR.
In geval van niet-betaling van een provisie- en ereloonnota is de C&C-Advocaat van rechtswege en zonder ingebrekestelling gerechtigd zijn werkzaamheden onmiddellijk op te schorten, zonder dat zijn beroepsaansprakelijkheid in het gedrang komt.

In geval van betwisting is alleen het Belgisch recht van toepassing en zullen enkel het vredegerecht Poperinge (België), de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Ieper (België) en de ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Ieper (België) bevoegd zijn.

foto-12.jpg
foto-11.jpg